top of page

Privacy en klachten

Alles wat wij bespreken en alle gegevens die worden vastgelegd zijn strikt vertrouwelijk. Als overleg met derden wenselijk is voor jou, is dit mogelijk, maar alleen met uitdrukkelijke toestemming van jou.

 

Jouw privacy

Om een goede begeleiding te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat ik een cliënten dossier aanleg. Als behandelend therapeut ben ik dit ook wettelijk verplicht volgens de wet WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zeer zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,

  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden gemaakt.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik dat eerst met je bespreken en expliciet om je toestemming vragen.

Bewaartermijn en vernietiging van je cliënten dossier

De algemene bewaartermijn van een medisch dossier is 20 jaar. Na afloop van de bewaartermijn moet het dossier vernietigd worden.

Je gegevens kunnen langer bewaard worden indien dit redelijkerwijs voortvloeit uit de zorg van een goed hulpverlener.

Je kunt mij verzoeken bepaalde medische gegevens langer dan 20 jaar te bewaren. Maar je kunt ook om vernietiging van je gegevens vragen, waarbij de bewaartermijn korter dan 20 jaar wordt. Je dient dit schriftelijk te doen, voorzien van handtekening en dagtekening.

Klachten

We zullen het verloop van de therapie tussentijds evalueren. Mocht je een klacht hebben dan hoop ik dat je dit persoonlijk kenbaar maakt aan mij. Schriftelijk kun je een eventuele klacht sturen per email naar: info@sanciavoorbalans.nl.

 

Ik los het graag samen met jou op. Komen we er samen toch niet uit, is de klacht voor jou niet naar behoren afgehandeld dan kun je je richten tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Middels de registratie van Sancia voor balans bij de NFG is deze daartoe aangesloten bij de Stichting Zorggeschil in het kader van de WKKGZ. Zie Wkkgz-regeling op de NFG website. Voor meer informatie over het traject van klacht indienen en de afhandeling ervan, klik je hier.

 

Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling

Ik ben op de hoogte van de meldcode huiselijk geweld: NFG - Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten om een meldcode te hebben en het gebruik daarvan te bevorderen. De meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

 

Laatst bijgewerkt: april 2024

 

Praktijk voor psychologie, coaching en lichaamswerk
Psychosociaal therapeut en coach Sancia Pennekamp

bottom of page