top of page
Fotolia_54367620_Subscription_Monthly_M

Algemene voorwaarden

 

Coaching en massagetherapie

 

Artikel 1: Afspraken

  • Voor de eerste afspraak zal er een intakeformulier worden toegestuurd per email. Het is de verantwoordelijkheid van cliënt om dit intakeformulier zo goed mogelijk en naar waarheid in te vullen en terug te mailen ten minste 2 dagen voor de eerste afspraak. Hierin zal om persoonsgegevens gevraagd worden voor de facturatie en om een beter beeld van jou te krijgen voor de therapie. Deze persoonsgegevens zullen alleen door Sancia worden gelezen en vertrouwelijk worden behandeld.

  • Op de tijd van de afspraak mag je voor de voordeur wachten. Ik kom dan naar je toe en zal de deur voor je openen. Het heeft geen zin om aan te bellen omdat de bel overgaat op mijn telefoon en deze vaak op stil staat tijdens mijn werkuren. 

  • Binnen bij de ingang  zit een garderobe waar je je schoenen mag uitdoen. Dit is een huisregel in het pand Home of Zen. Doe dus lekkere warme sokken aan, neem slofjes mee of maak gebruik van de slippers die voor je klaar liggen in de garderobe. Je mag hier ook je jas ophangen maar deze mag je ook meenemen naar mijn praktijkruimte.

  • Ik waardeer het als je voorafgaand aan een afspraak voor massagetherapie thuis een douche of bad neemt.

  • Graag bij een afspraak massagetherapie of een combinatieafspraak zelf een grote handdoek meenemen (een handdoek die je hele lichaam kan bedekken).

  • De massagetherapie heeft geen erotisch karakter en dit is ook niet bespreekbaar.

 

Artikel 2: Betalingen

De afspraken mag je betalen per overmaking naar mijn bankrekening. Ik mail je na elke afspraak de factuur. Deze kan je dan ook indienen bij je ziektekostenverzekering, mocht dit van toepassing zijn.

 

Artikel 3: Annulering of wijziging van datum afspraak

Een afspraak kan tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd.

Bij annulering of wijziging van de afspraak binnen 48 uur van te voren wordt 100% van het tarief van de afspraak in rekening gebracht.

Artikel 4: Wijzigingen

De huisregels/algemene voorwaarden en de informatie op deze website kunnen ten allen tijden worden gewijzigd door Sancia.

 

Artikel 5: Schade

Sancia is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen/coachen of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen/coachen van niet door de cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts of psycholoog/psychiater vereisen. Alle behandelingen die worden aangeboden door Sancia voor balans zijn geen medische behandelingen. De behandelingen/coachgesprekken zijn altijd op eigen risico van de cliënt.

Het is de verantwoordelijk van de cliënt om bij ernstige klachten of pijn naar eigen inzicht wel of niet een arts of psycholoog te raadplegen.

Workshops

Artikel 1: Inschrijving
Inschrijving voor de workshops geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling en deze betaling kan uitsluitend per bank plaatsvinden. Een overeenkomst komt tot stand door deze betaling.

Bij workshops voor bedrijven/stichtingen komt een overeenkomst tot stand door akkoord op de offerte.
 

Artikel 2: Gezondheidsverklaring
Inschrijving (dus bij betaling of akkoord op offerte) voor een workshop impliceert automatisch en onmiddellijk dat deelnemer verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij/zij zelf volledige verantwoording draagt voor de eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid. In geen enkel opzicht kan Sancia dan ook aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de workshop en/of de direct hieruit voortvloeiende activiteiten die door deelnemer zelf worden ontplooid.

 

Artikel 3: Wijziging en annulering door deelnemer
In geval van verhindering kan deelnemer tot de aanvang van de workshop een vervanger aanmelden.

Ook kan deelnemer tot 14 dagen voor de aanvang van de cursus/workshop aangeven dat hij/zij graag de workshop wil volgen op een andere datum of kosteloos annuleren. 

Bij annulering of wijziging binnen 14 dagen voor de aanvang van de cursus/workshop zal geen terugbetaling van het workshopgeld plaatsvinden.

 

Artikel 4: Absentie
Indien deelnemer niet aanwezig is tijdens de workshop of een deel daarvan, zal geen terugbetaling van het workshopgeld plaatsvinden.

 

Artikel 5: Workshopmateriaal
Sancia stelt zich niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook die veroorzaakt zijn of worden door het door Sancia gebruikte workshopmateriaal.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid
Sancia is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van Sancia, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van een deelnemer.
Voor zover Sancia aansprakelijk is voor enige schade, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid door Sancia beperkt tot maximaal de prijs van de gevolgde cursus/workshop waarmee de schade een verband heeft.
Sancia is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Sancia is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus/workshop met de opgedane kennis doet.
Deelnemer vrijwaart Sancia voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de deelnemer toerekenbaar is.
Sancia is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook welke zou kunnen ontstaan als gevolg van het onderling oefenen van en op mededeelnemers voor, na of tijdens de cursus/workshop.

 

Artikel 7: Overmacht, wijziging en annulering door Sancia

In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een workshop, ziekte van een docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Sancia noodzakelijk zijn, daartoe aanleiding geven, dat uitsluitend ter beoordeling van Sancia, kan Sancia de workshop onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

In het geval van een oneven aantal cursisten, kan Sancia, in overleg met de cursist(en) die alleen of met een oneven aantal hebben ingeschreven, de inschrijving verplaatsten naar een volgende workshop of de inschrijving annuleren.
In het geval van overmacht aan de kant van Sancia, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Sancia niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan Sancia de workshop onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
In het geval van wijziging in de workshopdata door Sancia, zal deelnemer zo spoedig mogelijk en minimaal 5 dagen voor de workshopdatum per email op de hoogte worden gesteld.
In het geval van annulering of wijziging van de workshopdatum door Sancia, krijgt deelnemer de gelegenheid zich in te schrijven voor een andere workshopdatum.

Als deelnemer zich niet wil inschrijven voor een andere workshopdatum dan is Sancia verplicht tot terugbetaling van het workshopgeld aan deelnemer.

 

Artikel 8: Auteursrecht
Het auteursrecht op de door Sancia aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen berust bij Sancia. Zonder schriftelijke toestemming van Sancia is het niet toegestaan het workshopmateriaal en/of de verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden, en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van deelnemer gebruikt worden.
Sancia behoudt zich het recht voor tot het maken van beeldmateriaal tijdens cursussen en workshops en deze te gebruiken voor workshop- en promotie activiteiten. Het maken van geluid- en beeldmateriaal tijdens workshops door deelnemers en/of derden is alleen mogelijk met toestemming van Sancia.

 

Artikel 9: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De aan Sancia verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Sancia, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Sancia, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van andere activiteiten, dan kan dit per email aan Sancia worden gemeld. De aan Sancia verstrekte persoonsgegevens worden nimmer verstrekt aan bedrijven, personen en instellingen anders dan Sancia

 

Psychosociale therapie, coaching en lichaamsgerichte therapie
Praktijk van Sancia Pennekamp

bottom of page